Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych to ważna kwestia, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych relacjach biznesowych. Szanujemy poufność Państwa danych osobowych i zawsze działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności.

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Państwa danych jest Adam Fijał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ATF – HEAVY TRANSPORT” ADAM FIJAŁ, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Krzywa nr 26B, 05-092 Łomianki, adres do doręczeń: Klaudyn, ul. Estrady nr 5, 05-080, poczta Izabelin (dalej jako „ATF”).
 2. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie, w jaki „ATF – HEAVY TRANSPORT” ADAM FIJAŁ korzysta z danych osobowych, jakie informacje są zbierane i oceniane o użytkownikach naszych stron, a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.
 3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy „ATF – HEAVY TRANSPORT”, nie odnosi się natomiast do usług online oferowanych przez strony trzecie.
 4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zbieranie informacji

 1. ATF będzie gromadził Państwa dane, w tym dane osobowe, w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. ATF nie będzie traktował danych w sposób niezgodny z tymi celami. W razie konieczności zebrania danych dla realizacji określonego celu ATF informuje o tym osobę zainteresowaną starając się przekazać pełną klauzulę informacyjną na temat przetwarzania danych w czasie lub – w miarę możliwości – przed zebraniem tych danych.
 2. ATF zobowiązuje się zbierać jedynie te dane, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, ATF podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych.
 3. Dane dostarczane przez Państwa:ATF jest administratorem danych, w tym danych osobowych:
  – osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „KONTAKT”; w tym zakresie ATF zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, email, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane przekazane przez Państwa w treści wiadomości; dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w wiadomości pytanie, rozpoznania zgłaszanej sprawy lub skontaktowania się z Państwem;
  – osób kontaktujących się z wykorzystaniem formularza do aplikacji dostępnego w zakładce „KARIERA”; w tym zakresie ATF zbierane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, email, numer telefonu oraz inne dane przekazane przez Państwa w CV, liście motywacyjnym bądź innych przekazywanych dokumentach aplikacyjnych; dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 4. Dane zbierane automatycznie:– ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania strony internetowej https://atf.pl/, ATF może zbierać także dane, w tym informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na naszą stronę, liczbie wizyt oraz czasie spędzonym na stronie internetowej ATF oraz odwiedzanych konkretnych podstronach;
  – dane zebrane automatycznie nie są związane z danymi z innych źródeł; ATF podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wskazane dane zbierane automatycznie nie identyfikowały osób fizycznych, tj. by nie miały one charakteru danych osobowych;
  – ATF zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnej weryfikacji danych zbieranych automatycznie oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań leżących w granicach prawa zmierzających do ustalenia źródła pochodzenia danych w uzasadnionych przypadkach – w szczególności w przypadku wystąpienia oznak nielegalnego wykorzystywania informacji bądź innych bezprawnych czynności.

Pliki cookies

 1. Witryna https://atf.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez ATF w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:– „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie:– właścicielem narzędzia „Google Analytics” jest Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA;
  – z zasady dane o zachowaniu użytkownika zbierane przez pliki cookie przesyłane są do serwera Google w USA i tam zapisywane; w przypadku uruchomienia anonimizacji IP w usługach online, Google pobierze Państwa skrócony adres IP w państwa członkowskich Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym; jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony;
  – w imieniu operatora usług online, Google korzysta z informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z usług online, do opracowania raportów na temat tych czynności oraz w celu świadczenia innych usług dla operatora strony w związku z wykorzystywaniem usług online i działalności w Internecie;
  – adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google; można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce może to jednak utrudnić korzystanie z witryny lub niektórych jej funkcjonalności; ponadto, można zapobiec zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i ich wykorzystanie przez Google poprzez ściągniecie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en);
  – szczegółowe informacje o warunkach korzystania i zasadach prywatności znajdują się pod adresem:  www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.com/policies/.
  Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna również na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Ogólne zasady przetwarzania danych

 1. W zależności od rodzaju żądanej interakcji (np. konieczność nawiązania kontaktu zwrotnego w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego) Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim wspomagającym ATF w spełnieniu tego żądania (np. obsługa informatyczna, hosting strony www). Ponadto ATF może być zobowiązany do udostępnienia Państwa danych w celu spełnienia obowiązków prawnych, dochodzenia praw lub wyegzekwowania określonych obowiązków.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo prawo żądania:
  – dostępu do danych,
  – sprostowania danych,
  – usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy – prawo do przenoszenia danych, jeśli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem,
  – w przypadku danych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej bądź w związku z profilowaniem – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Danych Osobowych.

Kontakt

 1. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych należy kierować:– drogą pocztową na adres:
  „ATF – HEAVY TRANSPORT”
  Klaudyn, ul. Estrady 5; 05-080 Izabelin
  – bądź drogą elektroniczną na adres:
  .

Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności

 1. Korzystanie z witryny https://atf.pl/ oznacza zgodę na niniejsze warunki Polityki prywatności.

ATF Heavy Transport
ul. Estrady 5, Klaudyn, 05-080 Izabelin k. Warszawy
NIP: 5270100369, REGON: 012010012
tel.: 22 752 85 00, fax: 22 752 85 01

Firma ATF Heavy Transport posiada System Zarządzania Jakością według norm ISO. Certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 przyznane zostały w zakresie: międzynarodowy i krajowy specjalistyczny transport drogowy oraz przewozy ładunków nietypowych - ciężarówek, autobusów, jachtów.