KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ ATF – HEAVY TRANSPORT

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Fijał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ATF – HEAVY TRANSPORT” ADAM FIJAŁ, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Krzywa 26B, 05-092 Łomianki, dodatkowe miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Klaudyn, ul. Estrady 5, 05-080 Izabelin. Z Administratorem danych można kontaktować się drogą pisemną na podany powyżej adres do doręczeń, jak również drogą telefoniczną pod numerem: 22 752 85 00, fax. 22 752 85 01 bądź drogą elektroniczną: adam.fijal@atf.pl.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu rozpatrzenia przedstawionej przez Państwa sprawy oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, którym jest rozpatrzenie przedstawionej przez Państwa sprawy.
  4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przedstawioną przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego sprawę – konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości odpowiedzi na pozostawioną wiadomość.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące dla Administratora usługi doradcze, w tym przede wszystkim prawne i podatkowe.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do rozpatrzenia przedstawionej przez Państwa sprawy za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane osobowe mogą być przetwarzane także później – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przedstawioną sprawą lub sposobem rozpoznania zgłoszenia.
  7. Posiadają Państwo prawo do żądania:- dostępu do przekazanych danych osobowych,
   – sprostowania danych osobowych,
   – usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
   – ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   – wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – ze względu na Państwa szczególną sytuację.
  8. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.