KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW PRZESYŁEK

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NADAWCÓW I ODBIORCÓW PRZESYŁEK i ŁADUNKÓW TRANSPORTOWYCH, NIEBĘDĄYCH KLIENTAMI „ATF – HEAVY TRANSPORT” ADAM FIJAŁ

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Fijał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ATF – HEAVY TRANSPORT” ADAM FIJAŁ, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Krzywa 26B, 05-092 Łomianki, dodatkowe miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Klaudyn, ul. Estrady 5, 05-080 Izabelin. Z Administratorem danych można kontaktować się drogą pisemną na podany powyżej adres do doręczeń, jak również drogą telefoniczną pod numerem: 22 752 85 00, fax. 22 752 85 01 bądź drogą elektroniczną: adam.fijal@atf.pl.

2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane przez podmiot, który zleca Administratorowi wykonanie usługi transportowej, w przypadku której występują Państwo w łańcuchu dostawy jako nadawcy bądź odbiorcy przesyłki.

3. Administrator otrzymuje dane osobowe niezbędne do zrealizowania usługi transportowej, w tym: podstawowe dane personalne (imię i nazwisko), dane firmy (w przypadku realizowania dostawy na rzecz podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe, adres odbioru/dostawy oraz inne dane dotyczące realizowanej dostawy, w tym dane niezbędne do wypełnienia listu przewozowego/dokumentu CRM.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej; do prawnie uzasadnionych interesów zaliczyć można konieczność zrealizowania przez Administratora umowy transportu/umowy spedycji, jak również ustalanie, dochodzenie lub obronę roszczeń.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania usługi transportowej. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić realizację usługi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące dla Administratora usługi doradcze, w tym przede wszystkim prawne, podatkowe, audytorskie, pozostali kontrahenci Administratora, w szczególności w przypadku gdy podanie takich danych niezbędne jest do wykonania umowy lub innych czynności w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas realizacji usługi transportowej oraz mogą być przetwarzane także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania:
a. dostępu do przekazanych danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

10. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.