KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Fijał prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ATF – HEAVY TRANSPORT” ADAM FIJAŁ, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Krzywa 26B, 05-092 Łomianki, dodatkowe miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Klaudyn, ul. Estrady 5, 05-080 Izabelin, kontakt: tel. 22 752 85 00, fax. 22 752 85 01, email: adam.fijal@atf.pl.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnej oraz (o ile zgoda została udzielona) przyszłych rekrutacji.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w postaci przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego; dotyczy to danych, których pracodawca żąda na podstawie przepisu art. 221 Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych – w przypadku osób kandydujących na stanowiska, na których proponowana jest umowa o pracę, lub danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na określone stanowisko – w przypadku osób kandydujących na stanowiska, na których proponowana jest umowa cywilnoprawna,

   – w zakresie danych innych niż określone w pkt a. powyżej (o ile zostały podane) oraz przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnej oraz przyszłych rekrutacji.

  4. Podanie danych osobowych określonych w art. 221 Kodeksu pracy lub danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko (w szczególności danych identyfikacyjnych i kontaktowych) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 3. b., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość uczestnictwa w procesie rekrutacji.
  5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, za pośrednictwem której przesyłane jest CV, jak również inne podmioty świadczące usługi IT.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania obecnej rekrutacji, natomiast w zakresie przyszłych rekrutacji (o ile zgoda została udzielona) – przez okres dalszych 3 lat od zakończenia obecnej rekrutacji.
  7. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, do ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia, jak również do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych oraz do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody mają Państwo również prawo do cofnięcia każdej ze zgód, w dowolnym momencie.
  9. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.